uvans Uzak
GLilla Primtorpets Qis
 

Korad, SE UCh
Glimmergruvans Zmilla
Korad, DK UCH, NO UCH, NO V-06
Cefeus Eliver
S47822/2008
Lilla Primtorpets Qis

DK UCH KORAD
NO UCH NO V-06
Cefeus Eliver

Ringbarka Saintly Kelpland Strike Me Lucky
AU CH
Shearersmate Cherry H.i.t.
KORAD SE AG(HOPP)CH SE AGCH SE LCH SE UCH
Cefeus Varga
Oatland Blackjack
SE LCH
Cefeus Thyndra
KORAD SE UCH
Glimmergruvans Zmilla
KORAD SE LCH SE UCH
Glimhedens Baileys
SE BCH SE LCH SE UCH TJH
Meringa's Bombadil
SE LCH SE UCH TJH
Glimhedens Alfa
KORAD SE UCH
Glimmergruvans Solo Song
KORAD SE UCH
Chiffer's Egon
INT UCH KORAD SE UCH
Tant Brun's Ragat-Christie