MT 4 april 2015 i Fagersta

Domare: Sune Halvarsson och Martti Keskinen

 

             1

               2

               3

              4

              5

Samarbete
Föremål/förare

 Koeff. 2

Leker ej/leker själv/kommer ej

Leker själv/kommer efter lång tidsfördröjning/ upprepade uppmaningar från föraren

Leker själv - men kommer efter uppmaning

Leker själv - men kommer tillbaka

Diznie

Kommer snabbt tillbaka för fortsatt lek/kamp

Samarbete
Föremål/testledare

Koeff. 4

Som ovan

 

Som ovan, men uppmaning av TL

Som ovan

Diznie

Som ovan

 

Som ovan

 

Gripa
Ta tag 5 meter

Koeff. 3

Griper ej/nosar på föremålet

 

Griper försiktigt eller nyper

Diznie

Griper direkt men ej med hela munnen, alt. griper direkt och tappar

 

Griper med hela munnen, någon tidsfördröjning

Griper direkt med hela munnen, hög fart och intensitet

 

Gripa
Ta tag 40 meter

Koeff. 3m

Som ovan

Som ovan

Diznie

Som ovan

 

Som ovan

Som ovan

 

Gripa
Hålla i 5 meter

Koeff. 3

Griper ej

 

Löst bett, tappar taget vid upprepade tillfällen

Diznie

Tuggar eller byter tag upprepade gånger

 

Tuggar, byter tag vid något tillfälle

 

Fast bett, håller i samtliga moment, alt. växlar till bättre bett 1 gång som bibehålls

Gripa
Hålla i 40 meter

Koeff. 4

Som ovan

Diznie

Som ovan

 

Som ovan

 

Som ovan

 

Som ovan

 

Gripa
Slita dra 5 meter

Koeff. 2

Håller ej, alt. kliver ur under passivitet och återgår ej i aktivitet inom tidsramen
Diznie

Håller, men drar inte emot

 

Växlar mellan att hålla och dra emot

 

Drar emot till testledaren släpper

 

Rycker, drar emot - även under den passiva delen - till testledaren släpper, alt. intensivt ruskande

 

Gripa
Slita dra 40 meter

Koeff. 2

Som ovan

Diznie

Som ovan

 

Som ovan

Som ovan

 

Som ovan

 

Förföljande
Koeff. 2

Startar inte eller går inte in i banan

 

Startar men avbryter

 

Startar med hög fart, springer förbi bytet. Kan vända

Startar tveksamt eller håller låg fart. Kan öka efter hand, fullföljer
Diznie

Startar med hög fart - målinriktad

 

Förföljande
Gripande

Koeff. 3

Nonchalerar föremålet, alt. springer inte fram

 

Griper inte, nosar på föremålet

Diznie

Griper tveksamt eller med tidsfördröjning

 

Griper direkt, släpper

 

Griper direkt, behåller föremålet i minst 3 sekunder

Uthållighet
Koeff. 6

Framme, direkt tillbaka alt. går inte fram

Framme, jobbar mindre än 30 sekunder

Diznie

Jobbar i 30 sek


Jobbar i 60 sek

 

Jobbar i 90 sek. hämtas av föraren


Social självsäkerhet
Koeff. 10

Ängslig, osäker - går ej att hantera

Social osäkerhet i alla situationer

Social osäkerhet i flera situationer

Socialt säker i de flesta situationer

Diznie

Socialt säker i alla situationer

 

Social nyfikenhet
Koeff. 8

Undviker, skygg.

 

Överdrivet nyfiken, påträngande

Neutral, låter sej klappas

 

Besvarar när figurant bjuder

Normalt nyfiken när anledning finns
Diznie

Socialt samspel
Koeff. 8

Svarar ej på lekinviter

 

Svarar svagt på lek & lekinviter - kan avbryta

Svarar snabbt, svår att bryta

Diznie

Svarar på lek & lekinviter

 

Inbjuder och spelar med på lek & lekinviter

 

Handlingsförmåga
Koeff. 10

Försöker inte lösa problemen

 

Försöker endast kortvarigt eller med lite aktivitet lösa uppgifter i de flesta situationer

Löser uppgifter i de flesta situationer

 

Är aktiv för att lösa uppgifter i de flesta situationer

Diznie

Är aktiv för att lösa uppgifter i samtliga situationer

 

Anpassningsförmåga
Koeff. 10

Anpassar med låg intensitet i samtliga testsituationer

 

Anpassar med hög intensitet i samtliga testsituationer

 

Anpassar intensitet - men med tidsfördröjning

Anpassar intensiteten i de flesta testsituationer

Diznie

Anpassar intensiteten i samtliga testsituationer

 

Koncentration
Koeff. 10

Låg grad av koncentration i de flesta situationer ( kan utföra ovidkommande handlingar )

Koncentrerad i viss omfattning, men med längre avbrott i flera situationer ( kan utföra ovidkommande handling )
 

Oftast koncentrerad, men med kortare avbrott i flera situationer, eller längre avbrott i enstaka situationer ( 1-2 )

Koncentrerad, men med kortare avbrott i enstaka situationer ( 1-2 )

Diznie

Obruten koncentration från tagen retning till avreaktion i samtliga moment

 

 

Avreaktion
Koeff. 10

Kan ej avreagera, alt. tar mycket lång tid för avreaktion, bygger på sej

Tar lång tid för avreaktion i flera situationer

Diznie

Avreagerar med någon tidsfördröjning i flera situationer - alt. lång tid i en enstaka situation

Avreagerar med någon tidsfördröjning i enstaka situationer

 

Avreagerar snabbt i alla situationer

 

 

Minnesbilder
Koeff. 5

Störs av minnesbilder, många undvikande beteenden

 

Kommer väl ihåg, ofta undvikande beteenden

 

 

Visar minnesbilder, med enstaka undvikande beteenden

Diznie

Visar flera minnesbilder utan undvikande beteenden

 

Visar enstaka minnesbilder utan undvikande beteenden

 

 

Rädsla
Koeff. 4

Flyr i de flesta testsituationer alt. blir passiv

 

Pendlar mellan enstaka flyktstarter och kontroll

Står emot, pendlar, intensitetssänkning, undanmanöver

Diznie

Står emot, undanmanöver, någon intensitetssänkning

Står emot i alla testsituationer, visar ingen rädsla

 

Aggressivitet
Koeff. 3

Visar kvarstående aggression

 

Visar stor aggression

 

 

Visar ingen aggression/visar kortvariga aggressionsyttringar

Visar liten aggression

 

Diznie

 

Visar måttlig aggression i form av kroppsspråk, väl anpassad till hotet

 

Nyfikenhet
Koeff. 8

Går inte fram

 

 

Lång tid med hjälp för att gå fram


Går fram med hjälp

Diznie

 

Går fram utan hjälp i de flesta situationer men med tidsfördröjning.

Snabbt fram utan hjälp i samtliga situationer

 

 

Skott

Avviker från platsen

 

Undvikande reaktioner alt. låsningar, kvar på platsen

Aktivitetshöjande reaktioner. Kvar på platsen, ingen ängslan

Kontroll vid flera skott

Diznie

Ingen reaktion, kontroll första skottet

 

Diznie fick 374 poäng, exteriör gk 14/10-14 (beskrivare: Bo Skalin) och får därmed titeln KORAD

**************************

Minimum för godkänd 300 poäng. 480 poäng eller mer = väl godkänd.

X i ruta 1 ger inga poäng. De står bara noterade på hunddatan som upplysning, men räknas ej.
X i ruta med kursiv stil = kan ej godkännas.